Felhasználási feltételek

 

RÉSZLETES SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 45/2014. (II.26.) KORMÁNY RENDELET ALAPJÁN

 

A szerződésbeli termék forgalmazója az Élet – Erő - Egészség, amely a termékei iránt érdeklődő fogyasztók számára a szerződéskötést megelőzően az alábbi tájékoztatást nyújtja:

1.Az Élet - Erő - Egészség központi ügyintézés : levelezési címe: 6000 Kecskemét, Fecske Utca 16. Fszt. 1.

e-mail cím:Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Információs telefonvonal száma: 06 20 66 24 118

Szerviz: 6000 Kecskemét, Bajza Utca 13.

Szerviz telefonvonal száma:06 70 453 97 65

    Az Élet Erő Egészség felhívja figyelmét arra, hogy minőségi kifogások, jótállási igény érvényesítése esetén a Termékreklamációs osztály és Szerviz (az 1. pontban megadott címen és elérhetőségeken) állnak a Vevő rendelkezésére.

A termékek lényeges tulajdonságáról szóló terméktájékoztatást papíron, a külön íven szövegezett terméktájékoztatóval vagy használati-kezelési útmutatóval közli Önnel a jelen tájékoztató átadásával egyidejűleg, ennek részeként.

a termék(ek) lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztató megismerését és áttanulmányozását Ön a jelen okirat jóváhagyásával elismeri és nyugtázza, ezért felhívjuk a figyelmét arra, hogy csak akkor hagyja jóvá ezt az okiratot, ha a termék tájékoztató maradéktalanul megtörtént, az ott bemutatott és elhangzott információ az adott termék jellegének megfelelő tájékoztatás volt!

a fenti táblázatban szereplő vételár megállapítása a jelen tájékoztató keltének időpontjában érvényes Élet – Erő - Egészség árlista alapján történt. A vételár a fizetési határidőn belül nem változik. Fizetési késedelem esetén, a fizetési határidő lejártát követően már az Élet – Erő - Egészség a forintban megállapított vételár változatlanságát nem tudja biztosítani. A termék a fizetési késedelem megszűnésekor érvényes listaárhoz igazodik, ennek megfizetéséhez kötheti az Élet- Erő – Egészség az ár kiadását.

A FIZETÉS MÓDJA ÉS ESEDÉKESSÉGE:

Ön a szerződésbeli terméket a teljes vételár megfizetését követően vehető át. A szerződésben ezen fizetési mód közül választhat:

 -  a vételárat megfizetheti egy összegben, készpénzben. A vételára szerződéskötéstől számított 15 napon belül egy összegben esedékes, melyet a szerződéshez csatolt, személyes adatok feltüntetésével készpénz átutalási megbízással fizetheti meg.

TÁJÉKOZTATÁS A TELJESÍTÉS FELTÉTELEIRŐL, A TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐRŐL ÉS FUVAROZÁSÁRÓL:

Élet - Erő - Egészség a szerződésbeli terméket a teljes vételár számlájára történő beérkezésétől számított legfeljebb 30 napon belül köteles Önnek átadni. A szerződés tárgyát képező termékek gyártása előre ütemezetten, a megkötött szerződésre alapozva történik. Ha a Vevő a vállalt fizetési határidő előtt teljesít ,az Élet - Erő- Egészség arra törekszik , hogy az áru kiszolgáltatását arányosan előrébb hozza, de ennek elmaradásáért nem felel.

A kifizetett árut a Vevő a szerződés bevezető részben általa kiválasztott, postai úton veheti át ( a kiszállítás Magyarország területére korlátozódik). Valamint a Vevő személyesen, vagy meghatalmazottja útján is átveheti az árut, az Élet – Erő - Egészség központi szervizében.

Az Élet – Erő - Egészség az esetleges változásról, továbbá a termék átadás-átvételének időpontjáról, helyéről telefonon, mobil esetén SMS-ben, ezek hiányában a megadott elérhetőségek valamelyikén értesíti a vevőt. Felek az átadás - átvétel zavartalan lebonyolítása érdekében kölcsönösen együttműködnek.

A csomag a Vevő szerződése alapján összeállítva és a csomag pontos mérését követően, lezárva kerül kiszállításra. A csomag az árut, a számlát, a szállítólevelet, a használati útmutatót, és a jótállás alá tartozó termékeknél a jótállási jegyet is tartalmazza. A Vevő a csomag átvét követően egyezteti, hogy a csomag tartalma megegyezik a szállítólevélen feltüntetett termékek és az azokhoz tartozó kísérőiratok hiánytalanul megvannak-e.

A csomag feladásakor észlelt esetleges hiányt, vagy minőségi kifogást a Vevőnek a csomaghoz csatolt jegyzőkönyvön kell jelezni. Hiány esetén a Vevőnek a csomagot az átvételkori állapotban ( csomagoló anyaggal és kísérő irattal együtt) kell az átadás – átvétel során a csomagküldő szolgálat munkatársának visszaadni, hiánypótlás érdekében. Fontos: az ellenőrzés súlyméréssel történik, ezért a csomagból semmit nem szabad kivenni, azt kompletten, lezárva kell visszaküldeni. Felbontáskor észlelt minőségi kifogás esetén a hibásnak talált terméket kell a minőségi kifogást feltüntető jegyzőkönyvvel együtt visszaadni az átadás – átvétel során eljáró csomagküldő munkatársnak, aki azt visszajuttatja minőségi kifogás intézése céljából. A Vevő dönthet úgy is, hogy a hiányos csomagot vagy a hibásnak tartott terméket személyesen viszi , illetve postai úton juttatja el az Élet–Erő–Egészség számára.

Fontos, hogy a csomag átvételekor az Élet – Erő - Egészség képviselőjének felhívására saját érdekében be kell mutatnia a személyazonosításra alkalmas fényképes okmányát ( személyi igazolvány, útlevél,stb.)Az Élet - Erő –Egészség nem felel az abból eredő esetleges kárért, hogy az árút a Vevő helyett meghatalmazott, illetve az általa megadott házhozszállítási címen tartózkodó más személy veszi át. A külső sérüléstől mentes csomag átvétele és az átvétel, az Élet - Erő - Egészség képviselőjének jelenlétében történő felbontás esetén pedig a hiánytalan és hibátlan termékből álló csomag átvétele és az átvétel nyugtázása jogszerűen nem tagadható meg. Felhívjuk vevőink figyelmét arra, hogy a terméket a használati utasításban foglalt módon vegyék használatba, és a későbbiekben is kérjük , hogy tartsák be a használati utasításban foglaltakat.

Az Élet- Erő- Egészség késedelem esetére köteles ködbért fizetni, melynek mértéke a vételár 0,8 ezreléke, a késedelem első 30 napja folyamán napi 1,2 ezreléke, ezt követően 3,6 ezrelék, legfeljebb azonban 15%. Mentesül az Élet – Erő – Egészség a ködbér megfizetése alól, ha igazolja hogy az árút neki fel nem róható okból nem tudja időben átadni.

TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉLET – ERŐ – EGÉSZSÉG PANASZKEZELÉSI MÓDJÁRÓL:

Ön a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 17/A. §-a szerinti, az Élet – Erő – Egészség, illetve az Élet – erő – Egészség érdekében vagy javára eljáró személynek az árú forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló munkatársra, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti az Élet – Erő - Egészség központi ügyintézésénél. A panaszkezelés történhet személyesen vagy írásban postai úton, illetve e-mailben. A központi ügyintézés elérhetőségét a jelen tájékoztatónk bevezető részében olvashatja. Az Élet – Erő- Egészség a panaszbejelentést telefonon, internetes címén vagy e-mailtöl eltérő elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával nem fogad.

Felhívjuk figyelmét hogy az Élet – Erő – Egészség nem hatalmazta fel a futárszolgálat munkatársát a panaszügyintézésére.

TÁJÉKOZTATÁS A KELLÉKSZAVATOSSÁGRÓL ÉS A TERMÉKSZAVATOSSÁGRÓL:

Kellékszavatosság:

Milyen esetben élhet ön a kellékszavatosság jogával?

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett ( jelen esetben az Élet – Erő – Egészség ) a hibás teljesítéséért kellékszavatossággal tartozik. Ön az Élet- Erő – Egészség hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jog illetik meg Önt kellékszavatossági igény alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az Élet – Erő – Egészség számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy az Élet - Erő – Egészség költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben- a szerződéstől is elállhat. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Élet – Erő – Egészség adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy szerződés teljesítésétől számított kétéves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az Élet – Erő – Egészség, mint forgalmazóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve szolgáltatást az Élet – Erő – Egészség nyújtotta . A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

A szerződésbeli termék hibája esetén Ön – választása szerint – a kellékszavatossági vagy a termékszavatossági igényt érvényesítheti.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalkor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön a termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényt Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti .E határidő elteltével jogosultságát elveszíti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényt a fogyasztó a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. ( Megjegyezzük, hogy a Ptk. 6:123.§(3) bekezdése úgy értelmezhető, hogy termékszavatossági igény esetén a termék importálója helytállni tartozik.)

A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól ?

 -  a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

 -  a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető

 -  a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 -  A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

    Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

TÁJÉKOZTATÁS A JÓTÁLLÁS FENNÁLLÁSÁRÓL ÉS ANNAK FELTÉTELEIRŐL:

Kötelező jótállás:

Hibás teljesítés esetén az Élet – Erő – Egészség az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (ix.22) Korm. rendelet alapján, annak 1.sz. mellékletében az alábbiakban részletezett kötelező jótállási szabályai vonatkoznak, a külön íven készült terméktájékoztatóban jelezzük!

Önt milyen jog és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?

A jótállás alapján megillető jogainak érvényesítésére a kellékszavatosságra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A jótállás időtartama: 1 (egy ) év. e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Ha azonban az Élet – Erő – Egészség Bt. jótállási kötelezettségének az Ön felhívására – nem tenne eleget, a jótállási igény a felhívásban kitűzött határidő elteltétől három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jótállás a jótállási jeggyel érvényesíthető, mely a termékkel együtt kerül átadásra. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy átadásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. Ez utóbbi esetben a szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha Ön bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot. A jótállási jogokat a termék tulajdonosa, a tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a jótállást vállaló kötelezettel szemben.

Ha Ön a termék meghibásodása miatt a vásárlástól üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az Élet – Erő – Egészség nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A jótállás a jogosultnak jogszabályból jogait nem érinti.

Mikor minősül az Élet – Erő – Egészség jótállási kötelezettsége alól?

Az Élet – Erő - Egészség a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve a termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesítheti, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Azt, hogy a szerződés tárgyát képező termékre jótállást vállalunk-e, szintén a külön íven készült terméktájékoztatóban jelezzük.

Általános tájékoztató a fogyasztók minőségi kifogásainak intézéséről:

Az Élet – Erő – Egészség mint forgalmazó a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV.29) NGM rendelet szerint köteles eljárni.

Élet- Erő –Egészség

6000 Kecskemét, Fecske Utca 16. Fszt 1. levelezési címre, vagy elektronikus úton küldött levél útján az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címünkre.

Az elállási nyilatkozat megtétele céljából felhasználhatja a 45/2014.( II.26.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerinti elállási nyilatkozatmintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát , ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elállási nyilatkozatát. felhívjuk a figyelmét , hogy az esetleges elállási szándékát kizárólag a fenti módon szíveskedjék bejelenteni.

Tájékoztatás az elállási jog gyakorlása esetén:

A megrendelő visszaigazolása elküldéséig áll módjában a szerződés elállásától.

Ön anyagi felelősséggel tartozik a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat miatt következett be. Kérjük, hogy elállás esetén figyeljen arra, hogy a terméket az előbbi mértéket meghaladóan ne használja , azt gondosan , lehetőleg az eredeti csomagolásban és a beazonosíthatóság érdekében a szállítólevélen feltüntettet kísérő dokumentációval küldje vissza!

Tájékoztatás a békéltető testület fordulás lehetőségéről, az Élet- Erő – Egészség székhelye szerinti illetékes békéltető testületről

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. 18.§ (1) bekezdése szerint a békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek között szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy ( a továbbiakban : fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívül rendezése. A békéltető testület a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Az eljárás a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes . Az Élet – Erő – Egészség székhely szerinti illetékes békéltető testület a Bács-Kiskun Megyei Békéltető testület címe: 6000 Kecskemét, Árpád Krt. 4.

A jelen szerződés megelőző tájékoztatás a szerződés részét képezi,annak elválaszthatatlan 1.sz. melléklete. A tájékoztatás nem módosítható, kivéve, ha a szerződő felek erről kifejezetten megállapodnak.

Élet- Erő – Egészség

Záradék:

Alulírott, mint a tájékoztatóban megnevezett termék (ek) vevője elismerem, hogy az Élet- Erő –Egészség a fent írásos tájékoztatást a szerződés megkötését megelőzően rendelkezésemre bocsátotta, azt elolvastam,az abban foglaltakat, illetve a szerződésbeli termékek lényeges tulajdonságairól szóló tájékoztatót is, jóváhagyólag tudomásul veszem, és elfogadom, hogy a tájékoztató a szerződés részét képezi.

A jelen nyilatkozat aláírásával hozzájárulok ahhoz, hogy név és lakcím adatomat az Élet- Erő – Egészség-gel kötendő szerződés céljából a szerződéses jogviszonnyal összefüggő ügyintézéshez, a szerződés teljesítéséhez felhasználja.